Skip to main content

Plant ysgol yn anfon cardiau at Theresa May

View this page in English

Mae Aelodau Seneddol Cymru, ar ran plant ysgol lleol, yn dechrau’r flwyddyn seneddol 2017 yn San Steffan trwy cyflwyno negeseuon Blwyddyn Newydd yn gofyn i’r Prif Weinidog ystyried yr iaith sy’n cael ei defnyddio i sôn am ffoaduriaid

Mae ysgolion wedi treulio mis Rhagfyr yn paratoi cardiau arbennig i’r Prif Weinidog, Theresa May, yn galw arni i sicrhau fod y geiriau y bydd yn eu defnyddio’n adlewyrchu traddodiad hir pobl y DG i groesawu pobl mewn angen ac yn gofyn iddi sicrhau y bydd y polisiau’r llywodraeth yn cynnig gobaith i’r rhai sy’n chwilio am le diogel i fyw. Roedd yr ymgyrch yn dilyn taith gerdded 140 milltir Cymorth Cristnogol Cymru o Fethlehem i’r Aifft i oleuo’r ffordd i ffoaduriaid sydd wedi codi dros £31,000 hyd yma tuag at Apêl Nadolig yr elusen.

Galwodd y cerddwyr mewn sawl ysgol ar y ffordd i gasglu’r cardiau.  Cymerodd ysgolion ran yn yr apêl drwy glywed storiau ffoaduriaid yn ein byd heddiw a dysgu am y realiti sy’n wynebu pobl yn ffoi trais a gormes.

Mae’r ysgolion cynrychiolwyd yn San Steffan yn cynnwys: Ysgol Pennal, Machynlleth; Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn; Ysgol Beuno Sant, Bala; Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog a Chyffylliog; Ysgol Bendigaid Edward Jones, Rhyl; Ysgol Bodfari; Ysgol Sul Eglwys Noddfa, Caernarfon; ac Ysgol Foel Gron, Mynytho.

Wrth gyflwyno’r cardiau yn San Steffan heddiw dywedodd Anna Jane Evans, Cydlynydd Cymorth Cristnogol yng Ngogledd Cymru, “dydi’r hyn a glywn – yn y cyfryngau neu gan ein gwleidyddion – am yr argyfwng ffoaduriaid presennol ddim yn adlewyrchu’r realiti llym sy’n wynebu pobl.  Anaml iawn dani’n clywed am y cyfraniad positif mae ffoaduriaid yn eu gwneud yn ein cymunedau – nac am y nifer enfawr o gymunedau ac eglwysi sy’n gweithio i baratoi croeso a chymorth i bobl sy’n ceisio lloches. Mae’r negeseuon yma gan yr ysgolion yn galw ar 2017 i fod yn drobwynt yn yr iaith a ddefnyddir wrth siarad am ffoaduriaid.”

Yn cynrychioli etholaethau’r ysgolion roedd Hywel Williams AS (Arfon), Liz Saville Roberts AS (Dwyfor Meirionydd), James Davies AS (Dyffryn Clwyd) a David Jones AS (Gorllewin Clwyd).

 

Anna Jane Evans and Hywel Williams hold up a placard at Westminster

Dywedodd Hywel Williams AS: 'mae’r nifer mawr yma o gardiau gan blant ysgol yng Nghymru’n dangos cydymdeimlad anferth gyda’r rhai sydd mewn angen ac, wrth gwrs, maent yn adlewyrchu miloedd o negeseuon tebyg ar draws y DG.  Fe wyddom fod y geiriau a ddefnyddir gan bobl gyhoeddus yn ddylanwadol iawn wrth osod yr agenda felly dani’n gobeithio y bydd y negeseuon hyn gan ddisgyblion Cymru’n cael eu cymryd o ddifrif. Hoffwn longyfarch ysgolion Arfon am eu gwaith ar yr ymgyrch hon.'

Anna Jane and Liz Saville Roberts holding a placard at Westminster

Dywedodd Liz Saville Roberts AS: 'mae gennym flwyddyn heriol o’n blaen ac mae ein hymateb i’r argyfwng ffoaduriaid yn parhau i fod mor bwysig ag erioed. Mae’n wych gwybod y bydd pob cyngor yng Nghymru wedi cartrefu ffoaduriaid o Syria erbyn dechrau 2017 ond mae angen gwneud llawer mwy.  Rhaid i ni atgoffa’n hunain am y realiti sy’n wynebu pobl yn ffoi amgylchiadau o drais na fedrwn ni ddychmygu a chofio bod gennym ninnau rol i gynnig cymorth dyngarol dramor a chroeso yma yn y DG.'

Anna Jane Evans and James Davies at Westminster

Dywedodd James Davies AS said: 'Mae’r plant ysgol ar draws Gogledd Cymru wedi gwneud gwaith ffantastig yn rhannu’r negeseuon o gefnogaeth dros ffoaduriaid wedi’u heffeithio gan wrthdaro ar draws y byd. Rwy’n falch iawn ohonyn nhw ac yn hapus i fedru ceisio cynyddu eu lleisiau yn San Steffan. Mae’r Llywodraeth DG wedi gwneud llawer o waith er mwyn helpu ffoaduriaid - yn enwedig trwy Gyllid Datblygu Rhyngwladol. Fel mae’r plant yn dweud, mae gennym oll ddynoliaeth gyffredin. Mae’n bwysig ein bod yn trin ffoaduriaid gydag urddas a pharch ac yn gwneud popeth y gallwn i’w cefnogi.'

Anna Jane Evans and David Jones at Westminster

Mae’r gwrthdaro yn Syria wedi gyrru miliynnau o bobl gyffredin o’u cartrefi ac mae’r argyfwng ffoaduriaid sy’n deillio o hynny wedi bod yn y penawdau ers misoedd. Ond nid Syriaid yn unig sydd wedi cael eu gorfodi i ffoi.  Mae trais parhaol ac ansefydlogrwydd yn Irac, De Swdan, Afghanistan, Somalia a llefydd eraill wedi ychwanegu at y niferoedd anferth o bobl wedi’u gorfodi i fudo a ffoi.

Mae Cymorth Cristnogol yn darparu cymorth dyngarol hanfodol i’r rhai sy’n chwilio am ddiogelwch heddiw, yn cynnwys pobl o wledydd lle mae rhyfeloedd fel Syria, Iraq, Afghanistan, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo a Colombia.